Terminis i condicions

Les dades personals recaptades a través del web www.drapsdecasa.com o del nostre correu electrònic info@drapsdecasa.com són objecte de tractament i s’incorporen als nostres fitxers titularitat de Draps de Casa S.L., que és així mateix responsable d’aquests fitxers. Pel que l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Draps de Casa S.L. implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

El Client pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés normativa aplicable a l’efecte, mitjançant l’enviament per correu ordinari d’una sol·licitud per escrit a la següent adreça:

DRAPS DE ACASA S.L.
RAVAL MARTÍ FOLGUERA, 41
43201 REUS (TARRAGONA)

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.
O bé fent-nos arribar la sol·licitud per correu electrònic a: info@drapsdecasa.com

Els nostres fitxers es troben inscrits en el “Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos” (www.agpd.es), al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.